Site icon Geenzefest Wooltz – Fête du Genêt Wiltz

Historique de la fête du Genêt

1949 – Le char de la reine du Genêt

La fête du Genêt depuis 1949

La première Fête du Genêt a eu lieu en 1949 sur initiative du photographe wiltzeois Tony Mander.

Déjà en 1949 le premier Corso du Genêt défilait dans les rues de Wiltz. Durant les années suivantes, le Syndicat d’Initiative de Wiltz assumait l’organisation de cette fête.

C’est en 1965 que l’asbl «Les amis de la Féerie du Genêt» sous la présidence de M. Nicolas Schleich reprenait l’initiative d’organiser la fête traditionnelle.

Historique

Commandez le livre
“1949 – 2018
70 Féeries du Genêt”
au +352 95 99 39 50

Tony Mander

“De Mander Tony ass de Papp vaom Weeltzer Geenzefest, dat wääs zu Wooltz all Meensch. Dat et ewer sou wäit koum, dat dem Tony seng Iddi Wiirklichkeet koont gin, ass dem Syndicat d’inititiative et de tourisme mat sengem President Eugène Weber ze verdanken.

(…) De fréiere „Verschéinerungsveräin“ hot mat senger ähjens geschaafener “Commission des fêtes” am Jor 1949 dat éischt Geenzefest op d’Bän gesat. (…) De 6. Juni 1949 ass fir d’alleréischte Kéier de Geenze-corso durich d’Stroosse vao Wooltz gangen.”

“Geenzestrooss” – route du Genêt

Päistsamsdig, den 2. Juni 1979 gouw voa ville Perséinlechkeeten voan der Regierung, der Gemeng an den Geenzefrënn d’Geenzestrooss offiziell ageweit, déi voan Ettelbréck iwwert Fälen erop duerch d’Häng, iwwert Heischent, den Heischterbeerig eroaf an den Heischtergroond, laanst d’Schliirbich an den Escher Tunnel erop op Bigdischt, an Rulljerbaach erop op Wooltz féiert.

Mat derbäi waren den Transport- an Energieminister Josy Barthel, den Aker- Wäibaouminister Jean Hamilius, de Staatssekretär am Erzéiungsministär Guy Linster an den Haffmarschall Guy de Muyser. De President Jeanly Schweig hoat déi Herrschafte begréißt, an zesoamen hoan se d’Trikolore duurichgeschnidden.

Quitter la version mobile